ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2558 21:59 น.

ขอเชิญชวน นักศึกษา บุคลากร ของ มจพ. ร่วมโครงการสุนทรีย์ดนตรีไทย ในบริบทวิถีอาเซียนสากล รุ่นที่ 1


ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมงกุฎนฤบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  จัดโครงการสุนทรีย์ดนตรีไทย ในบริบทวิถีอาเซียนสากล รุ่นที่ 1 ในวันจันทร์ พุธ และพฤหัสบดี ระหว่างวันที่ 2 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2558  ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมงกุฎนฤบดี ชั้น 2 อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมจะได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับดนตรีไทย ฝึกปฏิบัติและเล่นเครื่องดนตรีไทยอย่างได้ถูกต้อง และยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับจังหวะดนตรีพื้นเมืองของแต่ละประเทศในอาเซียนและสากล

 

จึงขอเชิญชวน นักศึกษา บุคลากร ของ มจพ. ร่วมโครงการสุนทรีย์ดนตรีไทย ในบริบทวิถีอาเซียนสากล รุ่นที่ 1 ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีไทยโดย ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร. 02-555-2000 ต่อ 2081