ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2558 22:00 น.

อธิการบดี มจพ. เข้ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มสัญลักษณ์เครือข่ายต่อต้านการทุจริต

...

ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ อธิการบดี (มจพ.)  เข้ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มสัญลักษณ์

เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” โดยได้รับเกียรติจากพลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเข็มสัญลักษณ์ จัดโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตที่เข้มแข็ง ปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ จำนวน 251 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐระดับกรม รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตภายใต้โครงการ รวมไม่น้อยกว่า 15,000 คน ณ  ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558