ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 11:09 น.

หารือตั้งสมาคมศิษย์เก่า Kyushu Institute of Technology (KIT) ในประเทศไทย

...

หารือตั้งสมาคมศิษย์เก่า Kyushu Institute of Technology (KIT) ในประเทศไทย

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 Asst. Prof. Dr. Panart Khajornrungruang, Dr. Shoda Hideki และ  Ms. Yuka Kobayashi คณาจารย์จาก Department of Mechanical Information Science and Technology, Kyushu Institute of Technology, Fukuoka ประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วย ผศ.พิพัฒน์    ไพศาลภาณุมาศ ศิษย์เก่าและนักศึกษาแลกเปลี่ยน ได้เดินทางมาประชุมเตรียมความพร้อม และวางกรอบในการจัดตั้งสมาคมศิษย์ของ KIT ในประเทศไทย รวมทั้ง Asst. Prof. Dr. Panart Khajornrungruang ยังได้นำเสนอข้อมูลการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกแก่นักศึกษาที่สนใจ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร     นวมินทรราชินี

ในการนี้ อาจารย์สิกานต์ กุญชรจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะฯ        ดร.อมรพันธุ์ พันธุ์โอภาส ที่ปรึกษาคณบดีด้านนวัตกรรมและหุ่นยนต์  ดร.พงศธร สายสุจริต อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ และ ดร.อภัยวงศ์ จันทร์ช่างพูด อาจารย์ประจำภาควิชา     ครุศาสตร์เครื่องกล ร่วมให้การต้อนรับ